Home

Algirdas Šemeta

EC proposes establishing European Public Prosecutor's Office

The European Commission on Wednesday proposed establishing a European Public Prosecutor's Office. READ MORE